facebook-link: volg peuterspeelzaal De Wipwap op Facebook       email-icon, stuur peuterspeelzaal De Wipwap een e-mail

meisje met vingerverf op de handjes bij peuterspeelzaal De Wipwap in Hilversum

Over ons


Gecertificeerde beroepskrachten

Ik ben Esther Meijjer en ik ben 37 jaar. Samen met mijn man, mijn dochter van 5 jaar en mijn twee zoons van 3 jaar (tweeling) woon ik in Huizen. Na enige tijd ergotherapie gestudeerd te hebben, kwam ik erachter dat ik hierin mijn draai niet kon vinden. Ik heb toen besloten om het roer om te gooien en met peuters te gaan werken op een kinderdagverblijf in Laren. Dit vond ik heerlijk en daardoor besloot ik de opleiding pedagogiek te gaan volgen. In 2014 ben ik bij De Wipwap gestart als Pedagogisch Medewerker en heb het nog steeds ontzettend naar mijn zin samen met mijn collega Lot. Ik hoop dit werk nog vele jaren te mogen doen.

Ik ben Lot Beukers, 44 jaar, getrouwd en moeder van drie jonge tieners. Ik woon met mijn gezin in Bussum waar het thuis vaak lekker druk is. Ik hou van actief buiten zijn, fiets graag en speel hockey in een veteranenteam. In het weekend neem ik graag de tijd voor koken. Ik ben orthopedagoog en sinds november 2016 werk ik met veel plezier op De Wipwap en geniet elke dag van de ontwikkeling en de groei die de kinderen laten zien. Samen met mijn collega Esther is het heel fijn om te mogen bijdrage aan een veilige, gezellige en leerzame speelomgeving voor de peuters van De Wipwap. Ik hoop nog heel lang ‘juf Lot’ te kunnen zijn.

 


Stichting De Wipwap

Puzzelen bij peuterspeelzaal De Wipwap

Peuterspeelzaal De Wip Wap is een stichting met deelnemers en een bestuur. Deelnemers zijn de ouders (of andere wettelijke vertegenwoordigers) van de peuters die de speelzaal bezoeken. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers; ouders/verzorgers van peuters die de peuterspeelzalen bezoeken. Taken en bevoegdheden van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

De stichting heeft ten doel aan ouders en kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar een opvangmogelijkheid te bieden voor hen, resp. door hen verzorgde kinderen, in de daartoe ter beschikking van de stichting staande ruimten, gedurende een deel van de dag, waarbij aan de kinderen kansen worden geboden tot bevordering van hun sociale, creatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling, onder meer door spel en omgang met leeftijdsgenoten, een en ander onder leiding van door de stichting aangestelde personen.

Een peuterspeelzaal is niet alleen opvang, maar ook:

  • een ontmoetingsplaats met leeftijdsgenoten;
  • een eigen leefwereld los van het gezin;
  • bevorderen van sociale-, motorische-, creatieve- en verstandelijke ontwikkeling;
  • de mogelijkheid om veilig buiten te spelen;
  • spelen met ander, veelzijdig speelgoed waarbij het kind nieuwe vaardigheden leert;
  • werken aan een geleidelijke overgang naar de basisschool.

 


Medewerking ouders en verzorgers

De voorleesjuf bij Peuterspeelzaal De Wipwap

Het bestuur streeft ernaar om zoveel mogelijk ouders/verzorgers te betrekken bij het reilen en zeilen van de peuterspeelzaal. Dit gebeurt op vrijwillige basis op verschillende manieren. Ouders hebben zitting in het bestuur, oudercommissie en/of ouders draaien mee in de speelzaal.

Ouders kunnen actief meedoen aan voorbereidingen van feesten, het onderhoud van de ruimte, reparatie van speelgoed etc. Door al deze zaken spaart de speelzaal geld uit, dat weer ten goede komt aan bijv. spelmaterialen. Meewerken, meepraten en meedenken met de speelzaal is voor uw eigen peuter van belang! Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact opnemen met de leidsters, de oudercommissie of met iemand van het bestuur. Zij staan u graag te woord!

Het Bestuur

VoorzitterDinah Arts
Penningmeester, Communicatie & PRSandra Katsman-White
SecretarisHannelore Zwitserlood


Het bestuur is per e-mail bereikbaar.

De oudercommissie

Marcia van Boxtel (Voorzitter)
Suzanne Veltman-Walet
Chantal de Keizer


De oudercommissie is per e-mail bereikbaar.


Toezicht

Onze stichting valt onder de wet Kinderopvang en is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). De peuterspeelzaal staat onder toezicht van de GGD Gooi & Vechtstreek. De GGD voert jaarlijks inspecties uit bij de verschillende peuterspeelzalen in de regio, waaronder ook bij onze stichting. Een inspectierapport is hier online of op de peuterspeelzaal in de informatiemap beschikbaar.


Klachten

Peuterspeelzaalwerk is mensenwerk. En waar mensen werken, kan iets mis gaan. De peuterspeelzaal vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid, en uiteindelijk soms tot klachten. Daarom is het goed om te weten dat onze peuterspeelzaal gebruik maakt van een klachtenprocedure.
Een klacht kan gaan over de verzorging, het spelmateriaal, de activiteiten, het functioneren van de medewerkers (stagiaires/ vrijwilligers), de huisregels, het plaatsingsbeleid, de financiële afhandeling of de communicatie. Kortom over alle aspecten die te maken hebben met de opvang van uw kind op peuterspeelzaal de Wipwap.

Iedere ouder/verzorger (klant) van een kinderopvangorganisatie heeft het recht een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Dat is in de wet geregeld: De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Onze peuterspeelzaal is vanaf 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang & Peuterspeelzalen. Dit is een landelijke geschillencommissie waar elke kinderopvang of peuterspeelzaal per 1 januari 2016 verplicht bij aangesloten moet zijn. Deze Geschillencommissie draagt bij aan de verbetering en de kwaliteit van de kinderopvang.


Interne Klachtenregeling Stichting de Wipwap

Bij onvrede kunt u contact zoeken met de één van de leidsters, de oudercommissie of bij de bestuursvoorzitter. Dikwijls is er sprake van een misverstand en kan de betreffende medewerker u naar tevredenheid uitleg geven. Dan biedt een gesprek al voldoende uitkomst. Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u de klacht schriftelijk indienen bij het bestuur en/of oudercommissie. De oudercommissie kan u adviseren wat te doen, of bemiddelen met het bestuur. Mocht het ook niet lukken om binnen 6 weken met de leden van het bestuur tot een bevredigende oplossing te komen of wanneer het bestuur niet binnen 6 weken reageert op u schriftelijke klacht, dan kunt u de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang & Peuterspeelzalen. Bij het klachtenloket van de geschillencommissie wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

  • Stichting de Wipwap niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
  • De ouders en Stichting de Wipwap het binnen 6 weken niet eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
  • Stichting de Wipwap geen adequate klachtenregeling heeft.


In uitzondering op de bovenstaande punten mogen ouders meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang & Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij Stichting de Wipwap. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan. Oudercommissies kunnen vanaf 1 januari 2016 een geschil over de toepassing van het adviesrecht direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang & Peuterspeelzalen. De geschillencommissie toetst in deze gevallen alleen of Stichting de Wipwap in redelijkheid heeft gehandeld.

De Geschillencommissie moet volgens de wet binnen 6 maanden een uitspraak doen. In de meeste gevallen zal de geschillencommissie sneller een uitspraak doen. Indien nodig zal de geschillencommissie een versnelde procedure volgen. De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend voor zowel de ouders en oudercommissie als voor Stichting de Wipwap. De Geschillencommissie Kinderopvang & Peuterspeelzalen publiceert geanonimiseerde uitspraken op haar website.

Meer informatie kunt u vinden op www.klachtenloket-kinderopvang.nl

Neuweg 1481214 HA Hilversum035 – 623 52 86 facebook-link: volg peuterspeelzaal De Wipwap op Facebook       email-icon, stuur peuterspeelzaal De Wipwap een e-mail
copyright © 2017 peuterspeelzaal De Wipwap